Co robimy?

Naszym głównym celem jest koordynowanie akcji ośmiorniczki dla wcześniaków, która była impulsem do założenia fundacji. Nasze pozostałe cele to:

 • wspieranie wcześniaków w pierwszych dniach ich życia,
 • wspieranie rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • współpraca z organami państwowymi i samorządu terytorialnego, instytucjami, organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi w sferze zadań pożytku publicznego,

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i prowadzenie:
  • warsztatów rękodzielniczych,
  • wspólnot rękodzielniczych,
  • społeczności lokalnych,
  • centrów integracji społecznej i warsztatów aktywizacji zawodowej,
  • ośrodków szkoleniowych,
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczościośrodków prowadzących „zielone szkoły" i „szkoły życia"działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • punktów konsultacyjnych oraz ośrodków interwencyjno-poradniczych,
  • organizowanie grup wsparcia dla rodziców wcześniaków.
 2. Organizację spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.
 3. Przyznawanie lub fundowanie nagród i stypendiów w zakresie objętym celami Fundacji.
 4. Współpracę z administracją rządową i samorządową, z organizacjami i instytucjami o podobnym profilu działania.
 5. Organizację imprez charytatywnych i aukcji oraz zbiórek publicznych.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 7. Promowanie aktywności zawodowej i przedsiębiorczości.
 8. Pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych.
 9. Promocja rękodzieła.
 10. Współtworzenie i członkostwo w spółdzielniach socjalnych.
 11. Prowadzenie działań z zakresu przedsiębiorczości społecznej.
 12. Integrowanie lokalnych środowisk w celu wspólnej działalności rękodzielniczej na rzecz wcześniaków.
 13. Organizację konferencji, seminariów, wykładów, szkoleń itp. w zakresie objętym celami Fundacji.
 14. Podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 15. Doradztwo, pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących podobne działania.